“A” Altijd welkom!

Indien je met vragen zit, spring gerust het secretariaat binnen, je bent er welkom en wij proberen u zo goed mogelijk verder te helpen.

“B” Begin en einde van de klasdag

De klassen beginnen 's morgens om 8.35u en eindigen om 12.10u. 's Middags herbeginnen de klassen om 13.20u en eindigen om 15.20u. Op woensdag eindigt de school om 12.10 uur.

“B” Brengen en afhalen van de kleuters:

 • Kleine Speelkriebel:
  • Laat de kleuters nooit alléén de oprit op- of aflopen!
  • Gelieve bij het brengen en halen van de kinderen de zaal, inkomhal en afdak vrij te houden voor onze kleuters.
  • Omwille van veiligheidsredenen en de verzekering, vragen we uw kleuter 's morgens tot in de opvang (tussen 7 u en 8.25) of naar de klas te brengen (tussen 8.25u en 8.35u).
  • Elke ochtend haalt de juf haar kleuters op bij tante Frieda in de opvang, om 8.25 uur. Zij neemt de kinderen mee naar de klas. Kinderen die niet in de voorschoolse opvang zijn, worden door hun ouders naar de klas gebracht, tussen 8.25u en 8.35u. Op deze manier kan de juf de kleuters en hun ouders rustig en individueel verwelkomen. Als de juf een teken geeft dat ze haar activiteit gaat beginnen, verlaten de ouders de klas.
  • Kleuters die ‘s middags thuis gaan eten, worden in de eigen klas door de ouders opgehaald.
  • Na de middagpauze breng je de kleuters tot aan het kleine, gele poortje en vertrouw je hen toe aan de juffen die er toezicht doen.
  • ‘s Avonds kan je na het belsignaal je kind gaan ophalen op de kring op de speelplaats bij de juf (of op de stippen-rij onder het afdak als het regent).
 • Grote Speelkriebel:
  • Breng je kleuter ‘s morgens tot op de grote speelplaats. Bij het belsignaal gaan de kleuters op hun stip in de rij staan en komt de juf hen daar verwelkomen.
  • De kleuters van de Grote Speelkriebel worden ’s middags afgehaald aan de grote ingangspoort van de school. Ze worden na het middagmaal door de ouders teruggebracht naar de kleine speelplaats (vanaf 13 u) en daar aan de juf die toezicht doet toevertrouwd.
  • ’s Avonds worden de kleuters op de speelplaats op hun stippenrij afgehaald.
  • De kleuters van de Grote Speelkriebel die in de opvang moeten blijven, komen samen met hun juffen naar de Speelkriebel. Ze kunnen niet uit die rij gehaald worden, omdat de juf dan geen overzicht meer heeft over de kleuters.
  • Kleuters kunnen enkel sporadisch en met de uitdrukkelijke toestemming van de directeur de school vroegtijdig verlaten.

“B” Bewegen

Het belang van voldoende beweging kan niet genoeg benadrukt worden. Ook in de kleuterschool willen we de kleuters kansen bieden om aan hun bewegingsdrang tegemoet te komen. Elk klasje mag twee keer per week gaan turnen bij juf Sara, maar ook daarbuiten bieden de juffen van de verschillende klassen extra bewegingskansen aan. Hiervoor wordt er dankbaar gebruik gemaakt van de schoolgangen, de speelplaats, de chiroweiden en de parken in de schoolomgeving
We organiseren enkele sportdagen waar kleuters naar hartelust kunnen bewegen, ook "springkastelendag" zal meermaals per schooljaar georganiseerd worden

“C” C.L.B.

 • Onze school werkt samen met het C.L.B. (Centrum voor LeerlingenBegeleiding) dat gelegen is in de Karel van Lotharingenstraat 5 , 3000 Leuven. Tel.: 016/28 24 00.
 • Het is een gratis begeleidingsdienst voor schoolgaande kinderen. Bij eventuele problemen, leermoeilijkheden, gedragsproblemen, ... zoeken C.L.B.-medewerkers samen met de directie, de juf en de ouders naar de meest gepaste oplossing.
 • In de derde kleuterklas wordt de ontwikkeling van de kleuters door de juf en het C.L.B. i.v.m. de overgang naar het eerste leerjaar gevolgd.
 • Via het C.L.B. worden de kleuters ook op medisch gebied gevolgd. Voor de kleuters van de 1ste kleuterklas is dat een algemeen consult (=volledig ondrzoek) dat doorgaat in het gezondheidscentrum Karel vanlotharingenstraat  3000 Leuven. Voor de kleuters van de 2de kleuterklas is er een aanbod om samen met je kleuter op consult te gaan in het gezondheidscentrum.

 “D” Drank op school (bij maaltijd)

 • De kleuters brengen zelf geen drank mee. De school voorziet drank. Water van de kraan kunnen de kleuters gedurende de ganse dag gebruiken.
 • Het betalingssysteem werkt met drankkaarten, de drankkaart blijft in de school en wordt verrekend via de maandelijkse facturen. (de prijs van de drank kan u terugvinden op het blad in bijlage)
 • Kleine Speelkriebel: Voor of na de speeltijd kunnen de kleuters van de Speelkriebel melk  gebruiken.  Tijdens de middagpauze drinken de kleuters een beker water bij de boterhammen.
 • Grote speelkriebel: Voor de speeltijd drinken de kleuters een beker water. ’s Middags wordt er melk gedronken
 • In de opvang na school kunnen de kleuters wel een drankje van thuis meegebracht opdrinken of water van de kraan nemen uit een drankbeker.

 “F” Feesten en projecten

 • Regelmatig is er grootoudersfeest of papa- en mamadag.
 • Ieder jaar houden wij één groot gezamenlijk project met gans de school. Bijvoorbeeld: afval sorteren, het verkeer, kleuren…
 • De oudste kleuters verlaten op het einde van het schooljaar onze kleuterschool en voeren dan een voorstelling op voor ouders, broertjes en zusjes
 • In mei of juni is er groot schoolfeest voor kleuters en ouders, dit is een speel-en eetfeest, zonder optredens, maar met veel pret voor iedereen.

“F” Fietsenstalling:

 • Kleuters: op de speelplaats is er een fietsenstalling voorzien. Gelieve de fietsen steeds zo ver mogelijk achteraan in het fietsenrek te stallen, zodat de andere kleuters kunnen aansluiten. Kleuters gaan niet mee in de fietsenstalling.
 • Fietskarren: op het chirodomein, schuin over onze school, kunt u een fietskar stallen. De poort is er open ’s morgens van 7u tot 8.45u en ’s avonds van 15.15u tot 18.00u. Indien u buiten deze uren toch een fietskar wil stallen of ophalen, moet u hiervoor de sleutel op het secretariaat afhalen en ook weer terugbrengen. 

“H” Honden

Als preventieve maatregel en voor de veiligheid van onze kleuters zijn er geen honden op het domein van de school toegelaten.

“I” Instapregeling 2,5 jarige kinderen

 • Kleuters die 2 jaar en 6 maanden worden op of voor een instap worden op die dag in het kleuteronderwijs toegelaten.
 • De instapmomenten zijn:
  • De eerste schooldag na de zomervakantie
  • De eerste schooldag na de herfstvakantie
  • De eerste schooldag na de kerstvakantie
  • De eerste schooldag van februari
  • De eerste schooldag na de krokusvakantie
  • De eerste schooldag na de paasvakantie
  • De eerste schooldag na O.H. Hemelvaart
 • Vóór de instapdatum mag de kleuter niet in de school aanwezig zijn, maar kan hij of zij wel ingeschreven worden.
 • Als eerste kennismaking is er een kijkuurtje, op donderdagnamiddag (13.30 en 14.30) in de klas. Dit telkens de week vóór een instapdag. De ouders van de instappers krijgen hier voor éénmalig een uitnodiging. Voor meer informatie kan u terecht bij de directie.
 • Zindelijkheid is gewenst. Kinderen met een pamper of pamperbroekje zijn een te zware, extra belasting voor de juf. Indien dit na een aantal weken nog een probleem blijkt te zijn zullen we samen met de ouders naar een oplossing zoeken.

“I” Integratie

 • Om de oudste kleuters van de grote Speelkriebel al wat vertrouwd te maken met de lagere school, zijn er enkele integratiemomenten met het eerste leerjaar voorzien. Door knutselactiviteiten, een groot spel in het park en speel - leeractiviteiten in de klassen van het eerste leerjaar, leren de kleuters de leerkrachten van het 1ste leerjaar al wat kennen.
 • Onze kleuters van de tweede kleuterklas uit de kleine Speelkriebel gaan op het einde van het schooljaar ook kennismaken met de school en de juffen van de Grote Speelkriebel.

“K” Kaftje

 • Elke kleuter heeft een eigen kaftje. Via dit kaftje kan er informatie van school naar huis en van de ouders naar school doorgegeven worden.
 • Gelieve er mee zorg voor te dragen, de papieren er telkens uit te halen en het mapje steeds weer mee te geven naar school.
 • Vanaf dit schooljaar starten we met een digitaal systeem voor het informeren van onze ouders, je kan inschrijven via de homepagina van onze website, nadien zal je een keuze kunnen maken voor welke infobrief je inschrijft. We verwachten dat we na de herfstvakantie de eerste info digitaal kunnen versturen

“K” Klasverdeling

 • Elk nieuw schooljaar worden de klassen opnieuw samengesteld door de klasjuffen van het vorige schooljaar, in samenspraak met de directeur, en dit zo evenwichtig mogelijk.
 • Er kunnen geen wissels worden uitgevoerd op vraag van de ouders.

“K” Kledij

 • Gelieve alle kledingstukken, brooddoos, schooltas, ... te merken met naam, dit is een noodzakelijke hulp voor de juf. Kom tijdig zoeken bij de " verloren voorwerpen" indien je iets mist. Na één trimester gaan alle verloren voorwerpen naar Missiehulp.
 • Geef de jongste kleuters steeds een reserveslipje, sokken en broekje mee. Een ongelukje is vlug gebeurd.
 • Laat kleuters gemakkelijke kledij dragen. Pak ze niet in met ceinturen en dergelijke, dit bemoeilijkt alles bij het naar het toilet gaan.
 • Reservekledij van de school terug meebrengen, de juf heeft geen eindeloze voorraad.
 • Voor de veiligheid vragen we om je kleuter geen lange oorbellen te laten dragen en geen teenslippers zonder hielriempjes.

“L” Luizen

 • Iedereen kan geplaagd worden door luizen! Goede hygiëne is geen garantie om niet besmet te worden.
 • Wanneer je bij je kleuter iets merkt, verwittig onmiddellijk de juf en volg de richtlijnen die je worden meegegeven.
 • Behandel eerst je kleuter voordat je hem terug naar school brengt. Denk hierbij ook aan mutsen, jassen, beddegoed, knuffels…

“M” Milieu

 • Schoolacties:
  • Ook op school moet gesorteerd worden. Wij geven de kleuters het goede voorbeeld en maken hen speels bewust van de nood om te sorteren.
  • Iedereen moet milieubewust zijn, daarom drinken we op school uit glazen flesjes.
  • Water van de kraan is gezond. Kleuters kunnen doorheen de dag een beker water gaan drinken als ze dorst hebben.
  • Energiezuinig leven: we sluiten de deuren als het koud is, doen lichten uit die onnodig branden, nemen deel aan dikke truien-dag.
  • We besteden ook aandacht aan gezonde voeding en voldoende beweging.
    
 • Verwachtingen naar ouders:
  • We vragen om de boterhammen in een brooddoos mee te geven (geen aluminium-folie).
  • Geef zelf (ook op de speelplaats en in de straten rondom de school) het goede voorbeeld. Gooi afval (papiertjes, sigarettenpeuken,….) in voorziene vuilnisbakken en niet op de grond.
  • We vragen ouders om de buitendeuren steeds te sluiten bij het binnenkomen en verlaten van de school. Zeker bij koud weer!
  • Soms is het nuttig om kosteloos materiaal te gebruiken tijdens activiteiten. Wanneer de juf die nodig heeft, zal zij de ouders zelf contacteren. De school beschikt niet over voldoende opbergruimte. Indien u toch waardevol knutselmateriaal voorhanden hebt, kan u dit melden aan de juf.
  • Leer je kind respect te hebben voor én zorgzaam om te gaan met al het materiaal op school.
    
 • Verwachtingen naar de kinderen:
  • We maken kleuters speels bewust van het belang om zuinig om te gaan met energie. (deuren sluiten, lichten uitdoen en niet spelen met lichtknoppen, niet spelen met het water op het toilet…)
  • We leren kleuters om afval te sorteren en om de klassen en de speelplaats mee netjes te houden.
  • We maken kleuters bewust van het belang van respect voor de natuur.
  • We brengen kleuters respect bij voor het materiaal van de klas en de school. Zorgzaam omgaan met dingen zorgt ervoor dat er minder stuk gaat en dat de afvalberg niet vergroot wordt.

“O” Opvang

 • De voor- en naschoolse opvang gaat door in de Kleine Speelkriebel (Jozef-Pierrestraat)
 • Er zijn twee mensen die de kleuters opvangen in de naschoolse opvang
 • Uren: ’s ochtends van 7.00u tot 8.20u en ’s avonds van 15.30 u tot 18 u
 • Op woensdagnamiddag is er opvan van 12.10 tot 16.00 u
 • De kostprijs kunt op het bijlageblad terugvinden.

“O” Oudercontact

Tijdens een schooljaar voorzien wij drie oudercontacten en een kleuterbabbel

 • Een klassikale informatieavond over de concrete werking in de klas, in het begin van de maand september.
 • Een kleuterbabbel in de maand oktober waar je info kwijt kan aan de juf
 • Individuele bespreking van je kind met de juf na de kerstvakantie
 • Individuele bespreking van je kind met de juf in de maand mei.

Indien er zich in de loop van het schooljaar problemen voordoen kan je steeds terecht bij de juf of de directie of neemt de zorgjuf contact met u op.

“O” Ouderraad

 • Onze school heeft een enthousiaste ouderraad. Zij organiseren jaarlijks een aantal activiteiten o.a. een schoolfeest en zijn nauw betrokken bij de werking van onze school.
 • De ouderraad komt ongeveer om de twee maanden samen.
 • Over de samenstelling en werking verneemt u meer via informatiebrochures en in de schoolkrant die één keer per trimester verschijnt.

“S” Schoolrekening

 • Om Pedagogische en kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden zijn wij genoodzaakt een bijdrage te vragen. Deze is gebonden aan de scherpe maximumfactuur bepaald door de overheid. ( prijzen zie aparte bijlage)
 • Onze school biedt u ook een aantal niet verplichte diensten aan zoals opvang, drankkaart, ….(prijzen zie aparte bijlage). Op het einde van elke facturatieperiode (meestal maandelijks) krijgt u een gedetailleerde rekening, zodat u controle heeft over alle uitgaven. Betalen kan per domiciliëring. Wie geen domiciliëring heeft wordt verzocht de rekening binnen de 10 dagen te betalen: ofwel door middel van het bijgevoegde overschrijvingsformulier of door het bedrag cash (en dan liefst gepast) te betalen op het secretariaat.
 • Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact op nemen met de directie. Het is de bedoeling dat er dan afspraken gemaakt worden over een aangepast betalingsplan. Uiteraard verzekeren wij een discrete behandeling van uw vragen. Na 2 onbetaalde rekeningen worden alle extra's stopgezet: drankkaarten, foto’s, enz.

“S” Schoolkrantje

 • De ouderraad maakt een schoolkrant “de kriebelkrant”waarin een weergave van verschillende activiteiten van onze school gebracht wordt.
 • Dit schoolkrantje verschijnt aan het einde van elk trimester en wordt met je kleuter meegegeven.

“S” Speelgoed

 • Speelgoed meebrengen naar school is niet de regel.
 • Toch zijn er twee uitzonderingen:
  1. als de juf er zelf om vraagt (ook dvd’s worden alleen meegebracht op verzoek van de juf)
  2. en natuurlijk mogen de allerkleinsten bij de start hun lievelingsknuffel meebrengen.

“T” Tussendoortje

 • Snoep is lekker maar niet gezond! Daarom wordt er in onze school niet gesnoept. Ook chips en koekjes met chocolade zijn geen praktisch tussendoortje.
 • Meestal eten alle kleuters fruit in de voormiddag en een sober koekje in de namiddag.
 • Op woensdag is het fruitdag. Dan brengen de kleuters een stuk fruit mee, geschild en in een potje duidelijk voorzien van hun naam. (enkel bananen niet schillen aub!) Dan brengen ze geen koek mee.

“V” Verjaardag

 • Jarig zijn is het mooiste feest uit een kleuterleven: een kroon krijgen, op een verjaardagsstoel mogen zitten, één dag lang in de belangstelling mogen staan, zijn voor een kleuter dingen om naar uit te kijken.
 • Trakteren is zowel voor de jarige als voor de vriendjes uit de klas prettig. Toch mag hierin niet overdreven worden: een sobere traktatie in de klas versterkt het gevoel van “samen horen”, “samen feesten”. Enkele suggesties: wafeltjes, cake, droge taart, fruit,…
 • GEEN taarten met slagroom en GEEN SNOEP !!!! Snoep of snoepzakjes zullen we terug mee naar huis geven!
 • De jarige nodigt soms ook vriendjes uit van de klas om op zijn feestje aanwezig te zijn. Zorg ervoor dat dit discreet gebeurt. Het is immers voor een kleuter niet leuk om steeds de uitnodigingen langs je neus te zien voorbij gaan.